Пречистена вода

В съвременния свят, в който живеем замърсяването на околната среда в резултат на намесата на човека в природните процеси, все повече оказва въздействие върху човешкото здраве. Опазването на околната среда е проблем във всяка държава. Затова обаче е нужно не само държавата, а и всеки гражданин да се включи активно в опазването на природата от замърсяване, защото в крайна сметка това е нашият свят и нехайството ни може да доведе до сериозни последици за човечеството.

Методите и средствата за борба със замърсяването са много, като един от основните е изграждането и използването на пречиствателни съоръжения като септични ями, каломаслоуловители или различни видове резервоари за вода. С помощта на пречиствателните станции и съоръжения се предпазва попадането на вредни вещества във водата и се повишава качеството й.

В зависимост от естеството и степента на замърсяване на водата се използват различни биологични пречиствателни станции и съоръжения като каломаслоуловители или мазниноуловители, при които отпадъчните води се третират по няколко метода, докато достигнат пречистени до резервоарите за вода.

Един от най-старите е механичният метод. При него твърдите частици се отстраняват с помощта на филтри, шахти и различни капани. В миналото методът се е използвал основно в индустрията. Днес обаче се използва за предварително почистване само на най-едрите частици. Предимствата на този метод са ниската цена, лесната поддръжка и няма нужда да се използват реагенти.

При химичния метод пречиствателните съоръжения използват различни реагенти за пречистване на водата. Те реагират с течни и твърди примеси. Този метод обаче е доста скъп, поради което се използва главно за промишлени отпадъчни води, където другите методи са неефективни. След като се пречистят от излишните примеси, филтрираните по този метод отпадъчни води се използват за битови нужди или се събират в различни по вид водни резервоари.

Резервоари за вода
Съвременни резервоари за вода за битови и промишлени нужди

В днешно време третирането на отпадъчните води по биологичния метод се оказва най-прогресивен и ефективен. Тези устройства се отличават с висока степен на пречистване чрез биохимично унищожаване на органичната материя от микроорганизми. Пречиствателните съоръжения от този тип са с малки размери, на сравнително ниска цена, което позволява използването им както в къщи, крайградски зони, така и при промишлени и жилищни сгради, които разполагат с централна канализация или резервоари за вода.

Пречистената вода може да се използва за технически цели, за напояване в селското стопанство, в промишлеността и т.н.

comments (0)

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>