Оперативният лизинг е отношение, което възниква по повод на определен предмет (често строителна техника или автомобили), който се предава за ползване от едно лице на друго за конкретен срок. Този период не трябва да превишава определения в договора срок.

Когато говорим за конкретните особености на оперативния лизинг, то трябва да отбележим, че собствеността си остава на фирмата, предоставила имуществото на лизинг. В съответствие с условията на сключения договор срокът на лизинг не може да превишава периода на експлоатация на предмета.

Предметът на договора не може да бъде закупен по заявка на конкретен клиент, във връзка с това лизинговите компании са принудени да осъществяват системен мониторинг на пазара с цел да се снабдят с популярните към момента стоки (имущество).

Лизинговите споразумения имат двустранен характер (права и задължения възникват и за двете страни, участници в сделката). Ако предоставения за ползване предмет (имущество) е неподходящ за ползване, наемателят е в правото си да развали договора. Рискът от нанесени щети или унищожаване на имуществото са за сметка на наемателя. Когато приключи срока на договора, имуществото се връща на наемодателя по установения начин.

Към оперативен лизинг трябва да се пристъпи когато печалбата, получена от неговата експлоатация не може да покрие себестойността му. Възможно е в процеса на експлоатация използвания предмет да остарее. Проектът, върху който работите, е дългосрочен или получения предмет ще се използва само за този случай. По настояще към тази услуга се насочват представители на бизнеса от различни сфери – строителство, транспорт, селско стопанство и други.

За всеки случай трябва да се знаят и някои отрицателни черти на оперативен лизинг. Понякога могат да се поставят ограничения в ползването на наетия предмет. Фирмата, предоставяща тази услуга, е длъжна да закупи имуществото, което предоставя за ползване. Това позволява на клиента да избира от наличното имущество.

Фирмите, предоставящи услугата оперативен лизинг, може да предложат на своите клиенти да вземат на дългосрочен договор скъпо струващи автомобили или специална техника. Преди всичко тази услуга позволява да се повиши имиджа на организацията. За това дадената услуга често се ползва от представителите на елита, тези организации, за които имиджа е един от показателите с първостепенно значение.

comments (0)

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>