logo-airС изготвянето и реализирането на Проекта „Общество, антикорупция, администрация” стремежът най-вече е да се активизира и осигури ефективно партньорство между АИР, структурите на гражданското общество и органите на местната власт при прилагането на европейския и национален опит, политики и добри практики за противодействие на корупцията и подобряване на качеството на живот в Район „Изгрев”. Сред многото проблеми, с които живее районът, е да се изведе антикорупцията като приоритет и да се осигури засилване на гражданското участие и контрол за ефективна антикорупция. Обединявайки усилията на трите страни, да се създаде атмосфера, порядък, механизъм за превръщане на антикорупцията в цел и стремеж на всеки жител, общественик и зает в администрацията.

След многото екипни работи през първите дни на извършения анализ и оценка на големия обем от антикорупционни практики се предвижда в единодействие с КПКОНПИ, АИР и техни представители да се изготвят и публикуват информационни материали за най-добрите европейски и национални практики по единодействие на обществото и администрацията за борба с корупцията и утвърждаване на иновационен стил в това проблемно направление. Тревожен факт е непреодолимият чар на лошите практики и затова основната цел на този одобрен за изпълнение Проект е да анализира сегашното състояние на антикорупционните практики и документи на общинско и районно ниво, да очертае антикорупционната стратегия за ефективни мерки за района и общината, модел на годишен мониторингов доклад за борба с корупцията в общинските структури и в работата на общинската администрация с гражданите и бизнеса, както и да допринесе за повишаване на знанията, уменията и капацитета на общинските служители в противодействието на корупционни прояви на действие на всяко ниво.

Много полезен от всичко това бе и организираният и проведен на 9 март т.г. крупен Международен дискусионен форум по определената тема „Общество, антикорупция, администрация”, в зала 2 на „Нипроруда” с гости и участници на форума, преподаватели от Университета в гр. Ниш – Сърбия; кметове от общини и приятели на АИР от граничния регион „Сърбия-България”, от Район „Изгрев”; представители на КПКОНПИ, преподаватели от висшите училища в София, членове на АИР. На проблемния и дискусионен форум се обсъдиха най-напред научните доклади и съобщения на преподаватели от двете страни. След тази богата и съдържателна дискусионна дейност, която е записана и приготвена за ползване и реклама, се честваха тържествено три многозначими национални пролетни празници – 1-ви, 3-ти и 8-ма март, за да се стигне до пълна мобилизация и сериозна ежедневна съвместна работа по проекта. Интегрирането на Западните Балкани в ЕС е важен приоритет за борба с корупцията и конкретно в общите усилия за борба с корупцията и затова утвърждаване на добрите практики.

Специално трябва да се посочи, че в проведения дискусионен форум и по решение на Управителния и Академичен съвет бе удостоен с почетното звание „академик” и привлечен за активно участие в тяхната дейност проф.д-р Ванче Бойков, декан в Университета в Ниш, а за почетен приятел и член на АИР, д-р Саша Джорджевич – кмет на Община Годжин Хан, Република Сърбия. По тяхна покана работният екип по Проекта на АИР посети на лични разноски за два дни Университета в Ниш и Община Коджин Хан с много полезни делови работни срещи, разговори, дискусии, споделяне на опит.

Полезно за работата по Проекта мероприятие!

comments (0)

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>